Στα βήματα της αναγεννησιακής Ιταλίας και του μεσαίωνα 11ημ.

Γράφτηκε από τον  Παρασκευή, 19 Οκτώβριος 2018 15:06

add

 

 

Σταβήματατηςαναγεννησιακής

Ιταλίαςκαιτουμεσαίωνα 11ημ.

 

XριστούγενναστοΚούμπιογιαναδούμετο

 

μεγαλύτεροΧριστουγεννιάτικοδένδροτηςΕυρώπης

 

Περούτζια, Γκούμπιο, ΑσίζηΦλωρεντία , Βιτέρμπο , ΤσιβιτάΝτιΜπάγκνοΡέτζιο ,

Τουσκάνια , Ρώμη , ΜουσείαΒατικανού

 

Αναχωρήσεις : 22, 29 Δεκεμβρίου΄18

 

1ημέρα: ΑΘΗΝΑΠΑΤΡΑ – (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΕΝΠΛΩ

 

ΣυγκέντρωσηκαιαναχώρησηγιατολιμάνιτηςΠάτρας (Ηγουμενίτσας). Επιβίβασηστο

πλοίο, τακτοποίησηστιςκαμπίνεςκαιαπόπλουςγιατολιμάνιτηςΑνκόνα. Στονελεύθερο

χρόνοσαςμπορείτεναδιασκεδάσετεστουςπολυτελείςχώρουςαναψυχήςτουπλοίου.

Διανυκτέρευσηενπλω.

2ημέρα: ΑΝΚΟΝΑΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

 

ΆφιξηστηνΑνκόνα, επιβίβασηστοπούλμανκαιαναχώρησηγιατηνΠερούτζια, ιστορική

πόλητηςΙταλίας, πρωτεύουσατηςΟύμβριας, πουβρίσκεταιστηνκοιλάδατουάνωΤίβερη.

Μετηνάφιξημαςθακάνουμετηνπανοραμικήπεριήγησήμας. ΘαδούμετηνΚόρσο

Βανούτσι, τηνΡόκαΠαολίνα, ταδαιδαλώδημεσαιωνικάστενάτηςπόληςκαιθα

καταλήξουμεστηνΠιάτσαΝοβέμπρεμετηνΦοντάναΜατζόρε, τονΚαθεδρικόΝαότουΣαν

Λορέντζο. Στησυνέχεια, μεταφοράκαιτακτοποίησηστοξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3ημέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ – KOYMΠIO – ΑΣΙΖΗ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΑναχώρησηγιατομεσαιωνικόχωρίοΓκούμπιο, μετομεγαλύτερο

ΧριστουγεννιάτικοδένδροτηςΕυρώπης. ΤοΚούμπιοήτανσημαντικήΡωμαϊκήαποικίαμε

σημαντικάμνημείαόπωςτοΡωμαϊκόθέατρο, τοΠαλάτιΤόρρεκαιτονΚαθεδρικόΝαό.

ΧρόνοςελεύθεροςκαιαναχώρησηγιατηνΑσίζη, γενέτειρατουΑγίουΦραγκίσκου, ο

οποίοςίδρυσετοθρησκευτικότάγματωνΦραγκισκανώνστηνπόλητο 1208. Σην

πανοραμικήμαςπεριήγησηθαδούμετηνΠιάτσαντελΚομούνε, τοΠαλάτσοΚομουνάλε,

τηνΒασιλικήτηςΣάνταΚιάρα, καιτοΝτουόμοτουΣανΡαφίνο. Επιστροφήαργάτο

απόγευμαστοξενοδοχείομας. Διανυκτέρευση.

4ημέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑΦΛΩΡΕΝΤΙΑΒΙΤΕΡΜΠΟ

 

ΠρωινόστοξενοδοχείοκαιαναχώρησηγιατηΦλωρεντία, τηγενέτειρατηςιταλικής

Αναγέννησης, πόλητηςτέχνηςκαιτηςαισθητικής, πουέχειανακηρυχτείΜνημείο

ΠαγκόσμιαςΠολιτιστικήςΚληρονομιάςτης UNESCO. Στηνπανοραμικήξενάγησημας, θα

δούμετηνΠιάτσαΣανΤζιοβάνιμετοΒαπτιστήριοτουΑγίουΙωάννηκαιτοναναγεννησιακό

ΚαθεδρικόΝαό, τηΣάνταΜαρίαΝτελΦιόρε, μετονπερίφημοτρούλοτουΜπρουνελέσκι.

Συνεχίζοντας, θακατέβουμεωςτηνΠιάτσαντελαΣινιορία, πουστολίζειτοσιντριβάνιτου

ΠοσειδώνακαιαντίγραφοτουαγάλματοςτουΔαβίδτουΜιχαήλΆγγελου. Εδώβρίσκεται

τοΠαλάτσοΒέκιο, πουστεγάζεισήμερατοΔημαρχείοτηςπόλης, καιηΛότζαμεαγάλματα

σπουδαίωνΦλωρεντίνωνγλυπτών. ΣυνεχίζουμεγιατηνπερίφημηΠινακοθήκηΟυφίτσι,

(εξωτερικήεπίσκεψη) τηνξακουστήκαιπολυφωτογραφημένηγέφυραΠόντεΒέκιομετα

αμέτρητακοσμηματοπωλεία, καιτηνΠιάτσαΡεπούμπλικα, μίααπότιςκεντρικότερες

πλατείεςτηςΦλωρεντίας, μετηχαρακτηριστικήαψίδαΑρκόνεκαιταιστορικάκαφέ Gilli

και Paszkowski. ΧρόνοςελεύθεροςγιαεπίσκεψηστηναγοράτουΣανΛορέντζοήεπίσκεψη

στοΠαλάτσοΠίττι, τηνπολυτελήκατοικίατωνΜεδίκων. Στησυνέχειαμεταφοράστο

ξενοδοχείομαςστομεσαιωνικόΒιτέρμπο. Διανυκτέρευση.

5ημέρα: ΒΙΤΕΡΜΠΟ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΤοΒιτέρμποήτανπάνταμιαευημερούσαπόληήδηαπότον 8ο

αιώνα. ΈγινεακόμαπιοεμφανήςότανοΠάπαςεπέλεξεναγίνειμιααπότιςκατοικίεςτου.

ΜιαεπίσκεψηστοΒιτέρμποδενθαείναιπλήρηςχωρίςτηνεπίσκεψηστοπαπικόπαλάτι

εκεί, ειδικάστηναίθουσαόπουπραγματοποιήθηκεστηνιστορίαηπρώτη ,πρώτη

διακήρυξη (εκλογήτουΠάπα). ΣτοΣανΠελεγκρίνο ( San Pellegrino), τοοποίοείναικαιτο

ιστορικόκέντροτηςπόληςθαδούμεπολλάμεσαιωνικάσπίτιαπουδιατηρούνταικαλά, με

τιςχαρακτηριστικέςεξωτερικέςσκάλεςκαιτιςγέφυρες. Υπάρχουνεπίσηςμιασειράαπό

υπέροχεςβρύσες, εκκλησίες, πλατείες, μνημείακ.λπ., πουσίγουραθασαςφέρουνπίσω

στοχρόνο. Έναδιάσημοτοπικόπανηγύριπουγιορτάζεταιετησίως (κάθε 3 Σεπτεμβρίου)

στοΒιτέρμποείναιαυτότηςΣάνταΡόζα(Santa Rosa), πολιούχουτουτόπου. Εκείνητημέρα

κάθεχρόνοπραγματοποιείτεμιαεντυπωσιακήπομπή, κατάτηδιάρκειατηςοποίας

μεταφέρεταιστουςώμουςτωνθιασωτώνμιακαλλιτεχνικάσχεδιασμένηκαιφωτεινή

Μακίνα "macchina" (μιαπλατφόρμαμεένανυψηλόπύργο, στηνκορυφήτηςοποίαςθα

δείτεμιαεικόνατηςΣάνταΡόζα ) (τοπικάαποκαλούμενα "φατσίνι"). Οπύργοςμπορείνα

φθάσειτα 30 μέτρακαιτο "macchina" ζυγίζειμέχρι 5 τόνους! Κατάτηδιάρκειατηςπομπής,

απενεργοποιούνόλαταφώταστηνπόλη. Έτσι, ημόνηφωτιζόμενηδομήπουθαδείτεείναι

η "macchina" της Santa Rosa καθώςπερνάειμέσααπότουςδρόμουςτουΒιτέρμποπριν

φτάσειστηνίδιατηνεκκλησίατηςΣάνταΡόζα. Η Macchina της Santa Rosa

συμπεριλαμβάνεταιστηλίστατηςΟΥΝΕΣΚΟ , ωςσύμβολοπολιτιστικήςκληρονομιάςτης

ανθρωπότητας. Διανυκτέρευση.

6ημέρα: ΒΙΤΕΡΜΠΟ - ΤσιβιτάντιΜπάγκνοΡέτζιο (Civita di Bagnoreggio) –

Τουσκάνια (Τuscania)

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. Επίσκεψηστουπέροχοχωριό Civita di Bagnoreggio τοοποίο

βρίσκεταισκαρφαλωμένοσελόφοπροσφέρονταςμαςέναμοναδικότοπίοαπόψηλα

περιτριγυρισμένοαπόπανύψηλατείχη. Επόμενοςσταθμόςμαςη Tuscania όπουθα

έχουμετηδυνατότηταναεπισκεφτούμετοΚαθεδρικότου San pietro οοποίοςχτίστηκε

στοστυλΛομβάρδιου-Ρωμανικούρυθμούτον 8ο

αιώνακαιανακαινίστηκετον 11-12ο

αιώνα. ΘαδούμεεπίσηςτοΜουσείοτωνΕτρούσκωνμεσαρκοφάγουςαλλάκαιμε

ευρήματααπόΤάφουςεκείνηςτηςεποχής. Θαεπισκεφτούμεεπίσηςτηνεκκλησίατης

ΣάνταΜαρίαΜατζιόρεΒασιλικήΡωμανικούρυθμούμεκεντρικόθέματοΤέμπλοτου

ΣολομώντατηςΙερουσαλήμ. ΕπιστροφήστοξενοδοχείομαςστοΒιτέρμπο. Διανυκτέρευση.

.

7ημέρα: ΒΙΤΕΡΜΠΟΡΩΜΗ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΣτησυνέχειααναχώρησηγιατηνπρωτεύουσατηςΙταλίαςτην

«ΑιώνιαΠόλη», τηΡώμη. Άφιξηαργάτοαπόγευμα, μεταφοράκαιτακτοποίησηστο

ξενοδοχείομας. Διανυκτέρευση.

8ημέρα : ΡΩΜΗ (ξενάγησηπόλης )

Πρωινόστοξενοδοχείο. Ηπρωινήξενάγησηθααρχίσειμετηνεπίσκεψημαςστο

Κολοσσαίο, τομεγαλύτεροσωζόμενοαρχαίορωμαϊκόαμφιθέατροτουκόσμουκαιτην

αψίδατουΜεγάλουΚωνσταντίνου. ΗρωμαϊκήαγοράήτανηκαρδιάτηςαρχαίαςΡώμης

καιτοκέντροεξουσίαςμιαςαυτοκρατορίαςπουεκτεινότανστομεγαλύτερομέροςτουτότε

γνωστούκόσμου. Σήμερααποτελείέναναπότουςσπουδαιότερουςαρχαιολογικούςχώρους

τηςΕυρώπης. ΣτηνπλατείαΒενετίαςθαμαςεντυπωσιάσειτοογκώδεςμνημείοαφιερωμένο

στονΒίκτωρΕμμανουήλΒ’, τονπρώτοβασιλιάτηςσύγχρονηςενωμένηςΙταλίας, πουείναι

επίσηςκαιτομνημείοτουΆγνωστουΣτρατιώτη. ΘαεπισκεφθούμετοΒατικανότο

μικρότεροκρατίδιοτουκόσμουπουβρίσκεταιηΒασιλικήτουΑγίουΠέτρου, ημεγαλύτερη

εκκλησίατηςχριστιανοσύνης. ΣυνεχίζουμεγιατηνπολύβουηΠιάτσαντιΣπάνιακαιτέλος

τηφημισμένηΦοντάναΝτιΤρέβι. Χρόνοςελεύθεροςκαιεπιστροφήστοξενοδοχείο.

Διανυκτέρευση.

9ημέρα: ΡΩΜΗΜΟΥΣΕΙΑΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΕπίσκεψηστοανεξάρτητοκρατίδιοτουΒατικανού, γιανα

ξεναγηθούμεσταπερίφημαμουσείατου, μεεκθέματαπουπεριλαμβάνουνδιάσημα

αγάλματατουαρχαίουκόσμουκαιτηςΑναγέννησης, όπωςτοσύμπλεγματουΛαοκόοντα,

τονΑπόλλωνατουΜπελβεντέρε, έργατωνΤζιότο, Ραφαήλ, ΝταΒίντσι, Καραβάτζιοκ.ά.

ΠερνώνταςαπότουςπερίφημουςΔιαδρόμουςτωνΚηροπηγίων, τωνΤαπισερί, των

ΓεωγραφικώνΧαρτώνκαιτιςΑίθουσεςμετιςνωπογραφίεςτουΡαφαήλ, θακαταλήξουμε

στηνΚαπέλαΣιστίναμετηθρυλικήοροφήζωγραφισμένηαπότονΜιχαήλΆγγελο.

Ακολούθως, θαπεράσουμεστημεγαλόπρεπηΒασιλικήτουΑγίουΠέτρου, τημεγαλύτερη

εκκλησίατουκόσμου, χτισμένηπάνωστοντάφοτουΑποστόλουΠέτρου, όπουμεταξύτων

άλλωνθαδούμετηνΠιετάτουΜιχαήλΆγγελουκαιτοκιβώριοπουδεσπόζειπάνωαπότον

παπικόβωμό, έργοτουΜπερνίνι. Επιστροφήστοξενοδοχείοκαιχρόνοςελεύθερος.

Διανυκτέρευση.

ΓιατηνξενάγησησταΜουσείαΒατικανούθαπρέπειπριντηναναχώρησησαςνα

δηλώσετεσυμμετοχήκαιναπροπληρώσετετοκόστοςεισόδου (28€ γιατουςενήλικεςκαι

20€ γιαπαιδιάμέχρι 18 ετών). Υποχρεωτικήκράτησηκαιπροπληρωμήεισόδουλίγες

μέρεςπριντηνεπίσκεψη. Σεάλληπερίπτωσηδενυπάρχειδυνατότητανα

εξασφαλίσουμετηνείσοδόςσαςσταΜουσείατουΒατικανού.

10ημέρα: ΡΩΜΗΑΝΚΟΝΑ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΑναχώρησηγιατολιμάνιτηςΑνκόναόπουθαεπιβιβαστούμεστο

πλοίοτηςεπιστροφής. Τακτοποίησηστιςκαμπίνεςκαιαπόπλους. Διανυκτέρευσηενπλω.

11ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑΤΡΑΑΘΗΝΑ

 

Χαρείτετιςανέσειςτουσύγχρονουπλοίουέωςτηνώραπουθαφθάσουμεστολιμάνιτης

Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβασηκαιμεταφοράστοντελικόπροορισμόσας. ‘Άφιξηαργά

τοαπόγευμαστηνΘεσσαλονίκη/Αθήνα.

 

Τιμήκατάτομοσεδίκλινο 895 €

 

Τιμήσεμονόκλινο 1125 €

Παιδικό ( μέχρι 12 ετών ) 835 €

Περιλαμβάνονται:

Πολυτελέςκλιματιζόμενοπούλμαντουγραφείουμαςγιατιςμεταφορέςκαι

μετακινήσειςσύμφωναμετοπρόγραμμα.

ΑκτοπλοϊκάεισιτήριαΠάτρα/ΗγουμενίτσαΑνκόναΠάτρα/Ηγουμενίτσασε

4κλινεςεσωτερικέςκαμπίνεςμε wc/ντουζ (ΑΒ4).

 

Διαμονήσεεπιλεγμέναξενοδοχεία 4*.

 

Πρωινόκαθημερινά ( εκτόςπλοίου ) & 5 δείπνα.

 

Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσειςόπωςαναφέρονταιστοαναλυτικόπρόγραμμα

τηςεκδρομής.

 

ΈμπειροΑρχηγόΣυνοδότουγραφείουμας.

ΤοπικόςξεναγόςστηΦλωρεντία

Ασφάλειααστικής/επαγγελματικήςευθύνης.

 

Φ.Π.Α

Δενπεριλαμβάνονται:

 

Είσοδοισεμουσεία, αρχαιολογικούςχώρους, θεάματακαιγενικάόπουαπαιτείται,

Ό,τιρητάαναφέρεταισανπροαιρετικόήπροτεινόμενο.

 

Checkpoint (20€)

Δημοτικοίφόροιξενοδοχείωντοάτομοτηβραδιά (Περούτζια 2€ )

 

Σημείωση:

Οιξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσειςείναιενδεικτικέςκαιδύναταινααλλάξειησειράπου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Διαβάστηκε 138 φορές
Κατηγορία ΕΥΡΩΠΗ ΟΔΙΚΕΣ
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

ΑΠΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΖΗΣΤΕ ΤΟ ΠΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΝ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ!!! ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ ΛΟΥΒΡΟ DISNEYLAND 6 ΜΕΡΕΣ // Αναχωρήσεις : κάθε Δευτέρα & Τρίτη .

6 ΜΕΡΕΣ ΑΕΡ / ΚΩΣ ( Νοέμβριος-Δεκέμβριος-Χριστούγεννα- Ιανουάριος ) Αναχωρήσεις : 26/11 , 04/12 , 10/12 , 15/12 , 18/12 , 24/12 , 28/12 , 31/12 , 03/1 , 08/1 , 15/1 , 22/1 , 28/1 . Από 559 ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΑΡΙΣΙ -DISNEYLAND

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ZAANSE SCHANS – VOLENDAM 4 ΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ( Νοε-Δεκ-Ιαν ). Αναχωρήσεις: 21/11 , 1/12 , 8/12 , 14/12 , 12/1 , 19/1 , 26/1 . ( Δυνατότητα πτήσεων και από τα Χανιά )

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ AΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΤΗΣ AEGEAN AIRLINES 4 ημέρες 08/03/19-11/03/1

MΠΑΝΣΚΟ από ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά & Θεοφάνεια 2018 – 2019 Έκπτωση 10% για early bookings έως 30/11/18

SPECIAL ΒΙΕΝΝΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ (από Ηράκλειο) 23-27/12/2018 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ / ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟ ΔΑΣΟ

ΒΙΕΝΝΗ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (από Ηράκλειο) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ 22-26/12/2018

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ (από Ηράκλειο) 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 22-26/12/2018 ΖΥΡΙΧΗ, ΛΟΥΚΕΡΝΗ, ΒΕΡΝΗ, ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ, ΝΤΑΒΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ- ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ (από Ηράκλειο) ΖΥΡΙΧΗ, ΛΟΥΚΕΡΝΗ, ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ, ΛΩΖΑΝΗ, ΓΕΝΕΥΗ, ΒΕΡΝΗ, ΑΝΝΕΣΥ ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ, ΝΤΑΒΟΣ, ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 22-26/12

ΕΛΒΕΤΙΑ ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ (από Ηράκλειο) 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 22-26/12

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ – ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ (από Ηράκλειο) ΖΥΡΙΧΗ, ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ, ΚΟΛΜΑΡ, ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 22-26/12

ΠΡΑΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ (από Ηράκλειο) ,ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ,ΚΑΣΤΡΟ ΧΡΑΤΣΑΝΙ,ΔΡΕΣΔΗ 22-26/12/2018 ΔΩΡΟ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ

χριστουγεννιάτικη Βουδαπέστη

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 7ημ. 785 ευρω ανα ατομο στο δικλινο απο Ηρακλειο Μπολόνια, Βερόνα, Βενετία, Φλωρεντία, Μοντεκατίνι Τέρμε, Πίζα, Λούκα, Σιένα, Ρώμη, Νάπολη . Αναχωρήσεις : 12, 19, 26 Νοεμβρίου ’18

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΖΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΒΙΕΝΝΗ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ –ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ 20 – 25 Νοεμβρίου 6 ημέρες

ΚΥΠΡΟΣ Αναχωρήσεις: 5,,12,,&19 Νοεμβρίου 24, & 31 Δεκεμβρίου, Λεμεσός, Λευκωσία , Όρος Τρόοδος , Μονή Κύκκου, Πάφος

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ- ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΠΡΑΓΑ 22 – 26.12.2018 5 Μέρες / 4 Διανυκτερεύσεις · ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ … Πράγα –Κάρλοβυ Βάρυ 22-26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 5 Μέρες / 4 Διανυκτερεύσεις * ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!

βιέννη Special 22-26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 5 Μέρες / 4 Διανυκτερεύσεις · ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!

ΕΛΒΕΤΙΑ~ΑΛΣΑΤΙΑ~ΒΑΥΑΡΙΑ απευθείας από Ηράκλειο !!! 7 &10 Νοεμβρίου, 8 ημέρες

BENELUX 7 + 1 ημ δώρο Βρυξέλλες , Γάνδη, Μπρυζ, Λουξεμβούργο, Χάγη ,Ρότερνταμ, Άμστερνταμ, Μάρκεν , Βόλενταμ Αναχ. 10 Νοεμβρίου ‘ 18

Στρασβούργο – χωριά Αλσατίας Κοσμοπολίτικη Ελβετία & Αλπικό τρένο 7 + 1 ημ. δώρο Βασιλεία, Στρασβούργο, Χωριά Αλσατίας, Κολμάρ, Λοζάνη, Γενεύη, Βέρνη , Ζυρίχη , καταρράχτες Ρήνου, Λουκέρνη Αναχ.

MONAXO - ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΖΥΡΙΧΗ 7 + 1 ημ. δώρο Αναχ. 07, 17 Νοεμβρίου ’18

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ

Customer Service

Company

Yesterday453

Σάββατο, 17 Νοέμβριος 2018

Who Is Online
Guests : 6 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb
Μειώστε το κόστος και τον κόπο μεταφοράς των αποσκευών στα αεροπορικά σας ταξίδια!

Ξενοδοχεία

Συγκρίνετε τις τιμές μας

Back To Top