Στα βήματα της αναγεννησιακής Ιταλίας και του μεσαίωνα 11ημ.

Γράφτηκε από τον  Παρασκευή, 19 Οκτώβριος 2018 15:06

add

 

 

Σταβήματατηςαναγεννησιακής

Ιταλίαςκαιτουμεσαίωνα 11ημ.

 

XριστούγενναστοΚούμπιογιαναδούμετο

 

μεγαλύτεροΧριστουγεννιάτικοδένδροτηςΕυρώπης

 

Περούτζια, Γκούμπιο, ΑσίζηΦλωρεντία , Βιτέρμπο , ΤσιβιτάΝτιΜπάγκνοΡέτζιο ,

Τουσκάνια , Ρώμη , ΜουσείαΒατικανού

 

Αναχωρήσεις : 22, 29 Δεκεμβρίου΄18

 

1ημέρα: ΑΘΗΝΑΠΑΤΡΑ – (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΕΝΠΛΩ

 

ΣυγκέντρωσηκαιαναχώρησηγιατολιμάνιτηςΠάτρας (Ηγουμενίτσας). Επιβίβασηστο

πλοίο, τακτοποίησηστιςκαμπίνεςκαιαπόπλουςγιατολιμάνιτηςΑνκόνα. Στονελεύθερο

χρόνοσαςμπορείτεναδιασκεδάσετεστουςπολυτελείςχώρουςαναψυχήςτουπλοίου.

Διανυκτέρευσηενπλω.

2ημέρα: ΑΝΚΟΝΑΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

 

ΆφιξηστηνΑνκόνα, επιβίβασηστοπούλμανκαιαναχώρησηγιατηνΠερούτζια, ιστορική

πόλητηςΙταλίας, πρωτεύουσατηςΟύμβριας, πουβρίσκεταιστηνκοιλάδατουάνωΤίβερη.

Μετηνάφιξημαςθακάνουμετηνπανοραμικήπεριήγησήμας. ΘαδούμετηνΚόρσο

Βανούτσι, τηνΡόκαΠαολίνα, ταδαιδαλώδημεσαιωνικάστενάτηςπόληςκαιθα

καταλήξουμεστηνΠιάτσαΝοβέμπρεμετηνΦοντάναΜατζόρε, τονΚαθεδρικόΝαότουΣαν

Λορέντζο. Στησυνέχεια, μεταφοράκαιτακτοποίησηστοξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3ημέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ – KOYMΠIO – ΑΣΙΖΗ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΑναχώρησηγιατομεσαιωνικόχωρίοΓκούμπιο, μετομεγαλύτερο

ΧριστουγεννιάτικοδένδροτηςΕυρώπης. ΤοΚούμπιοήτανσημαντικήΡωμαϊκήαποικίαμε

σημαντικάμνημείαόπωςτοΡωμαϊκόθέατρο, τοΠαλάτιΤόρρεκαιτονΚαθεδρικόΝαό.

ΧρόνοςελεύθεροςκαιαναχώρησηγιατηνΑσίζη, γενέτειρατουΑγίουΦραγκίσκου, ο

οποίοςίδρυσετοθρησκευτικότάγματωνΦραγκισκανώνστηνπόλητο 1208. Σην

πανοραμικήμαςπεριήγησηθαδούμετηνΠιάτσαντελΚομούνε, τοΠαλάτσοΚομουνάλε,

τηνΒασιλικήτηςΣάνταΚιάρα, καιτοΝτουόμοτουΣανΡαφίνο. Επιστροφήαργάτο

απόγευμαστοξενοδοχείομας. Διανυκτέρευση.

4ημέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑΦΛΩΡΕΝΤΙΑΒΙΤΕΡΜΠΟ

 

ΠρωινόστοξενοδοχείοκαιαναχώρησηγιατηΦλωρεντία, τηγενέτειρατηςιταλικής

Αναγέννησης, πόλητηςτέχνηςκαιτηςαισθητικής, πουέχειανακηρυχτείΜνημείο

ΠαγκόσμιαςΠολιτιστικήςΚληρονομιάςτης UNESCO. Στηνπανοραμικήξενάγησημας, θα

δούμετηνΠιάτσαΣανΤζιοβάνιμετοΒαπτιστήριοτουΑγίουΙωάννηκαιτοναναγεννησιακό

ΚαθεδρικόΝαό, τηΣάνταΜαρίαΝτελΦιόρε, μετονπερίφημοτρούλοτουΜπρουνελέσκι.

Συνεχίζοντας, θακατέβουμεωςτηνΠιάτσαντελαΣινιορία, πουστολίζειτοσιντριβάνιτου

ΠοσειδώνακαιαντίγραφοτουαγάλματοςτουΔαβίδτουΜιχαήλΆγγελου. Εδώβρίσκεται

τοΠαλάτσοΒέκιο, πουστεγάζεισήμερατοΔημαρχείοτηςπόλης, καιηΛότζαμεαγάλματα

σπουδαίωνΦλωρεντίνωνγλυπτών. ΣυνεχίζουμεγιατηνπερίφημηΠινακοθήκηΟυφίτσι,

(εξωτερικήεπίσκεψη) τηνξακουστήκαιπολυφωτογραφημένηγέφυραΠόντεΒέκιομετα

αμέτρητακοσμηματοπωλεία, καιτηνΠιάτσαΡεπούμπλικα, μίααπότιςκεντρικότερες

πλατείεςτηςΦλωρεντίας, μετηχαρακτηριστικήαψίδαΑρκόνεκαιταιστορικάκαφέ Gilli

και Paszkowski. ΧρόνοςελεύθεροςγιαεπίσκεψηστηναγοράτουΣανΛορέντζοήεπίσκεψη

στοΠαλάτσοΠίττι, τηνπολυτελήκατοικίατωνΜεδίκων. Στησυνέχειαμεταφοράστο

ξενοδοχείομαςστομεσαιωνικόΒιτέρμπο. Διανυκτέρευση.

5ημέρα: ΒΙΤΕΡΜΠΟ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΤοΒιτέρμποήτανπάνταμιαευημερούσαπόληήδηαπότον 8ο

αιώνα. ΈγινεακόμαπιοεμφανήςότανοΠάπαςεπέλεξεναγίνειμιααπότιςκατοικίεςτου.

ΜιαεπίσκεψηστοΒιτέρμποδενθαείναιπλήρηςχωρίςτηνεπίσκεψηστοπαπικόπαλάτι

εκεί, ειδικάστηναίθουσαόπουπραγματοποιήθηκεστηνιστορίαηπρώτη ,πρώτη

διακήρυξη (εκλογήτουΠάπα). ΣτοΣανΠελεγκρίνο ( San Pellegrino), τοοποίοείναικαιτο

ιστορικόκέντροτηςπόληςθαδούμεπολλάμεσαιωνικάσπίτιαπουδιατηρούνταικαλά, με

τιςχαρακτηριστικέςεξωτερικέςσκάλεςκαιτιςγέφυρες. Υπάρχουνεπίσηςμιασειράαπό

υπέροχεςβρύσες, εκκλησίες, πλατείες, μνημείακ.λπ., πουσίγουραθασαςφέρουνπίσω

στοχρόνο. Έναδιάσημοτοπικόπανηγύριπουγιορτάζεταιετησίως (κάθε 3 Σεπτεμβρίου)

στοΒιτέρμποείναιαυτότηςΣάνταΡόζα(Santa Rosa), πολιούχουτουτόπου. Εκείνητημέρα

κάθεχρόνοπραγματοποιείτεμιαεντυπωσιακήπομπή, κατάτηδιάρκειατηςοποίας

μεταφέρεταιστουςώμουςτωνθιασωτώνμιακαλλιτεχνικάσχεδιασμένηκαιφωτεινή

Μακίνα "macchina" (μιαπλατφόρμαμεένανυψηλόπύργο, στηνκορυφήτηςοποίαςθα

δείτεμιαεικόνατηςΣάνταΡόζα ) (τοπικάαποκαλούμενα "φατσίνι"). Οπύργοςμπορείνα

φθάσειτα 30 μέτρακαιτο "macchina" ζυγίζειμέχρι 5 τόνους! Κατάτηδιάρκειατηςπομπής,

απενεργοποιούνόλαταφώταστηνπόλη. Έτσι, ημόνηφωτιζόμενηδομήπουθαδείτεείναι

η "macchina" της Santa Rosa καθώςπερνάειμέσααπότουςδρόμουςτουΒιτέρμποπριν

φτάσειστηνίδιατηνεκκλησίατηςΣάνταΡόζα. Η Macchina της Santa Rosa

συμπεριλαμβάνεταιστηλίστατηςΟΥΝΕΣΚΟ , ωςσύμβολοπολιτιστικήςκληρονομιάςτης

ανθρωπότητας. Διανυκτέρευση.

6ημέρα: ΒΙΤΕΡΜΠΟ - ΤσιβιτάντιΜπάγκνοΡέτζιο (Civita di Bagnoreggio) –

Τουσκάνια (Τuscania)

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. Επίσκεψηστουπέροχοχωριό Civita di Bagnoreggio τοοποίο

βρίσκεταισκαρφαλωμένοσελόφοπροσφέρονταςμαςέναμοναδικότοπίοαπόψηλα

περιτριγυρισμένοαπόπανύψηλατείχη. Επόμενοςσταθμόςμαςη Tuscania όπουθα

έχουμετηδυνατότηταναεπισκεφτούμετοΚαθεδρικότου San pietro οοποίοςχτίστηκε

στοστυλΛομβάρδιου-Ρωμανικούρυθμούτον 8ο

αιώνακαιανακαινίστηκετον 11-12ο

αιώνα. ΘαδούμεεπίσηςτοΜουσείοτωνΕτρούσκωνμεσαρκοφάγουςαλλάκαιμε

ευρήματααπόΤάφουςεκείνηςτηςεποχής. Θαεπισκεφτούμεεπίσηςτηνεκκλησίατης

ΣάνταΜαρίαΜατζιόρεΒασιλικήΡωμανικούρυθμούμεκεντρικόθέματοΤέμπλοτου

ΣολομώντατηςΙερουσαλήμ. ΕπιστροφήστοξενοδοχείομαςστοΒιτέρμπο. Διανυκτέρευση.

.

7ημέρα: ΒΙΤΕΡΜΠΟΡΩΜΗ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΣτησυνέχειααναχώρησηγιατηνπρωτεύουσατηςΙταλίαςτην

«ΑιώνιαΠόλη», τηΡώμη. Άφιξηαργάτοαπόγευμα, μεταφοράκαιτακτοποίησηστο

ξενοδοχείομας. Διανυκτέρευση.

8ημέρα : ΡΩΜΗ (ξενάγησηπόλης )

Πρωινόστοξενοδοχείο. Ηπρωινήξενάγησηθααρχίσειμετηνεπίσκεψημαςστο

Κολοσσαίο, τομεγαλύτεροσωζόμενοαρχαίορωμαϊκόαμφιθέατροτουκόσμουκαιτην

αψίδατουΜεγάλουΚωνσταντίνου. ΗρωμαϊκήαγοράήτανηκαρδιάτηςαρχαίαςΡώμης

καιτοκέντροεξουσίαςμιαςαυτοκρατορίαςπουεκτεινότανστομεγαλύτερομέροςτουτότε

γνωστούκόσμου. Σήμερααποτελείέναναπότουςσπουδαιότερουςαρχαιολογικούςχώρους

τηςΕυρώπης. ΣτηνπλατείαΒενετίαςθαμαςεντυπωσιάσειτοογκώδεςμνημείοαφιερωμένο

στονΒίκτωρΕμμανουήλΒ’, τονπρώτοβασιλιάτηςσύγχρονηςενωμένηςΙταλίας, πουείναι

επίσηςκαιτομνημείοτουΆγνωστουΣτρατιώτη. ΘαεπισκεφθούμετοΒατικανότο

μικρότεροκρατίδιοτουκόσμουπουβρίσκεταιηΒασιλικήτουΑγίουΠέτρου, ημεγαλύτερη

εκκλησίατηςχριστιανοσύνης. ΣυνεχίζουμεγιατηνπολύβουηΠιάτσαντιΣπάνιακαιτέλος

τηφημισμένηΦοντάναΝτιΤρέβι. Χρόνοςελεύθεροςκαιεπιστροφήστοξενοδοχείο.

Διανυκτέρευση.

9ημέρα: ΡΩΜΗΜΟΥΣΕΙΑΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΕπίσκεψηστοανεξάρτητοκρατίδιοτουΒατικανού, γιανα

ξεναγηθούμεσταπερίφημαμουσείατου, μεεκθέματαπουπεριλαμβάνουνδιάσημα

αγάλματατουαρχαίουκόσμουκαιτηςΑναγέννησης, όπωςτοσύμπλεγματουΛαοκόοντα,

τονΑπόλλωνατουΜπελβεντέρε, έργατωνΤζιότο, Ραφαήλ, ΝταΒίντσι, Καραβάτζιοκ.ά.

ΠερνώνταςαπότουςπερίφημουςΔιαδρόμουςτωνΚηροπηγίων, τωνΤαπισερί, των

ΓεωγραφικώνΧαρτώνκαιτιςΑίθουσεςμετιςνωπογραφίεςτουΡαφαήλ, θακαταλήξουμε

στηνΚαπέλαΣιστίναμετηθρυλικήοροφήζωγραφισμένηαπότονΜιχαήλΆγγελο.

Ακολούθως, θαπεράσουμεστημεγαλόπρεπηΒασιλικήτουΑγίουΠέτρου, τημεγαλύτερη

εκκλησίατουκόσμου, χτισμένηπάνωστοντάφοτουΑποστόλουΠέτρου, όπουμεταξύτων

άλλωνθαδούμετηνΠιετάτουΜιχαήλΆγγελουκαιτοκιβώριοπουδεσπόζειπάνωαπότον

παπικόβωμό, έργοτουΜπερνίνι. Επιστροφήστοξενοδοχείοκαιχρόνοςελεύθερος.

Διανυκτέρευση.

ΓιατηνξενάγησησταΜουσείαΒατικανούθαπρέπειπριντηναναχώρησησαςνα

δηλώσετεσυμμετοχήκαιναπροπληρώσετετοκόστοςεισόδου (28€ γιατουςενήλικεςκαι

20€ γιαπαιδιάμέχρι 18 ετών). Υποχρεωτικήκράτησηκαιπροπληρωμήεισόδουλίγες

μέρεςπριντηνεπίσκεψη. Σεάλληπερίπτωσηδενυπάρχειδυνατότητανα

εξασφαλίσουμετηνείσοδόςσαςσταΜουσείατουΒατικανού.

10ημέρα: ΡΩΜΗΑΝΚΟΝΑ

 

Πρωινόστοξενοδοχείο. ΑναχώρησηγιατολιμάνιτηςΑνκόναόπουθαεπιβιβαστούμεστο

πλοίοτηςεπιστροφής. Τακτοποίησηστιςκαμπίνεςκαιαπόπλους. Διανυκτέρευσηενπλω.

11ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑΤΡΑΑΘΗΝΑ

 

Χαρείτετιςανέσειςτουσύγχρονουπλοίουέωςτηνώραπουθαφθάσουμεστολιμάνιτης

Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβασηκαιμεταφοράστοντελικόπροορισμόσας. ‘Άφιξηαργά

τοαπόγευμαστηνΘεσσαλονίκη/Αθήνα.

 

Τιμήκατάτομοσεδίκλινο 895 €

 

Τιμήσεμονόκλινο 1125 €

Παιδικό ( μέχρι 12 ετών ) 835 €

Περιλαμβάνονται:

Πολυτελέςκλιματιζόμενοπούλμαντουγραφείουμαςγιατιςμεταφορέςκαι

μετακινήσειςσύμφωναμετοπρόγραμμα.

ΑκτοπλοϊκάεισιτήριαΠάτρα/ΗγουμενίτσαΑνκόναΠάτρα/Ηγουμενίτσασε

4κλινεςεσωτερικέςκαμπίνεςμε wc/ντουζ (ΑΒ4).

 

Διαμονήσεεπιλεγμέναξενοδοχεία 4*.

 

Πρωινόκαθημερινά ( εκτόςπλοίου ) & 5 δείπνα.

 

Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσειςόπωςαναφέρονταιστοαναλυτικόπρόγραμμα

τηςεκδρομής.

 

ΈμπειροΑρχηγόΣυνοδότουγραφείουμας.

ΤοπικόςξεναγόςστηΦλωρεντία

Ασφάλειααστικής/επαγγελματικήςευθύνης.

 

Φ.Π.Α

Δενπεριλαμβάνονται:

 

Είσοδοισεμουσεία, αρχαιολογικούςχώρους, θεάματακαιγενικάόπουαπαιτείται,

Ό,τιρητάαναφέρεταισανπροαιρετικόήπροτεινόμενο.

 

Checkpoint (20€)

Δημοτικοίφόροιξενοδοχείωντοάτομοτηβραδιά (Περούτζια 2€ )

 

Σημείωση:

Οιξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσειςείναιενδεικτικέςκαιδύναταινααλλάξειησειράπου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Διαβάστηκε 348 φορές
Κατηγορία ΕΥΡΩΠΗ ΟΔΙΚΕΣ
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

ΑΠΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΚΥΘΗΡΑ 3 ΜΕΡΕΣ/ 2 ΝΥΧΤΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ: 17/06/19

ΠΑΡΟΣ 4 ΜΕΡΕΣ/3 ΝΥΧΤΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 14/06/19 -17/06/19

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ 8 ημ ME TON ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ «ΚΡΗΤΩΝ ΛΟΓΟΣ» Μασσαλία, Αιξ εν Προβάνς, Κασσίς, Κρουαζιέρα Καλάνγκ, Αρλ, Αβινιόν, Γκόρντες, Λεβάντες, Νίκαια, Σαν Πωλ ντε Βανς, Κάννες, Σαιν Τροπέ, Εζ,

ΙΟΣ- ΣΙΚΙΝΟΣ 4 ΜΕΡΕΣ/3 ΝΥΧΤΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 14/06/19 -17/06/19 ή 15/06/19 -17/06/19

ΜΗΛΟΣ ΜE MINOAN LINES ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 ΗΜΕΡΕΣ / 3 ΝΥΚΤΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:20/06/19 & 04/07/19

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ 3 ΜΕΡΕΣ/ 2 ΝΥΧΤΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 21/06/19-23/06/1

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΑΡΙΣΙ-DISNEYLAND 6 ΜΕΡΕΣ ΑΕΡ / ΚΩΣ // ( Mάιος-Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος ). Αναχωρήσεις : 17/5 , 07/6 , 13/6 , 14/6 , 21/6 , 27/6 , 02/7 , 12/7 , 16/7 , 22/7 , 26/7 , 05/8 , 13/8 , 14/8 , 20/8 , 27/8 . ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΙΟΣ- ΣΙΚΙΝΟΣ 4 ΜΕΡΕΣ/3 ΝΥΧΤΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 14/06/19 -17/06/19 ή 15/06/19 -17/06/1

Πανόραμα πρώην Ανατολικής Γερμανίας Βρανδεμβούργο, Σαξονία-Άνχαλτ, Σαξονία, Θουριγγία Βερολίνο, Πότσνταμ/Ανάκτορα Σανσσουσί και Σεσίλιενχοφ, Βρανδεμβούργο, Μαγδεμβούργο, Πάρκο Βέρλιτζ, Χάλλε, Ερφούρτη, Βαϊμάρη, Ιένα, Λειψία, Μάισσεν, Δρέσδη, Γκέρλιτ

Καλοκαίρι στην Αγγλία - Κορνουάλη - Ουαλία Αναχωρήσεις: 4, 11, 18/8

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 7ημ. Ρώμη, Σιένα, Πίζα, Σαν Τζιμινιάνο, Φλωρεντία, Πάντοβα, Βερόνα, Βενετία. Αναχωρήσεις : 03, 10 Αυγούστου ’19

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ 8 ημ Μασσαλία, Αιξ εν Προβάνς, Κασσίς, Κρουαζιέρα Καλάνγκ, Αρλ, Αβινιόν, Γκόρντες, Λεβάντες, Νίκαια, Σαν Πωλ ντε Βανς, Κάννες, Σαιν Τροπέ, Εζ, Μόντε Κάρλο. Αναχώρηση : 06 Αυγούστου ’19

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ 7ημ. Βαλένθια, Μαδρίτη, Τολέδο, Σαραγόσα, Βαρκελώνη, Φίγκερας, Χιρόνα. Aναχωρήσεις : 03, 10 Αυγούστου ’18

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ – CINQUE TERRE ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ – ΡΩΜΗ 7ημ. Ρώμη, Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο, Φλωρεντία, Πίζα, Λούκα, Περούτζια, Ασίζη, Ρώμη, Βατικανό. Αναχωρήσεις : 03, 10 Αυγούστου ’19

ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ – ΚΑΠΡΙ ΡΩΜΗ – BATIKANO 7ημ. Σαλέρνο, Αμάλφι, Ποζιτάνο, Κάπρι, Νάπολη, Πομπηία, Ρώμη, Μουσεία Βατικανού.

ΛΟΝΔΙΝΟ – ΣΚΩΤΙΑ – ΧΑΙΛΑΝΤΣ Λονδίνο, Οξφόρφη, Στράτφορντ, Υόρκη, Λίντς, Αγγλικές Λίμνες, Γλασκώβη, Εδιμβούργο, Λίμνη Λοχ Νες, Ινβερνές 29/4 – 5/5/19 7 ημέρες

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΙΦΝΟΣ - ΣΕΡΙΦΟΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΝΕΚ 14/06 – 17/06/19 Αναχώρηση βράδυ & επιστροφή πολύ πρωί της Τρίτης

Αγίου Πνεύματος ‘19 Με την Aegean από Ηράκλειο ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ ‐ ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ « ανθισμένες λεβάντες » Νίκαια ‐ Κάννες – Μονακό – Σαιν Τροπέ ‐ Μασσαλία – Αιξ Εν Προβάνς ‐ Αρλ – Αβινιόν 13 – 17 Ιουνίου ‘19

Καππαδοκία…. σημαίνει «Η χώρα των όμορφων αλόγων» 14 - 17 Ιουνίου ‘19

Με εκδρομές γεύματα και δραστηριότητες στην έρημο ΤΥΝΗΣΙΑ - ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΩΝ ΟΑΣΕΩΝ 8 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ από Ηράκλειο ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 02/07 & 30/07 & 20/08

ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ Απευθείας από Ηράκλειο !!! 6 ημέρες

ΓΥΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ Απευθείας από Ηράκλειο !!! 7 ημέρες

H ΑΛΛΗ ΓΑΛΛΙΑ 7 ημέρες Απευθείας από Ηράκλειο !!!

Π Ο Λ Ω Ν Ι Α Απευθείας από Ηράκλειο !!! ΚΡΑΚΟΒΙΑ –ΑΟΥΣΒΙΤΣ – ΒΡΟΤΣΛΑΒ –ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΛΙΟΥΜΠΛΙΝ 8 ΗΜΕΡΕΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ AΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2019 (τιμές κατ’ άτομο) ιβιρικη χερσονησος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ

Customer Service

Company

Yesterday176

Κυριακή, 19 Μάιος 2019

Who Is Online
Guests : 4 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb
Μειώστε το κόστος και τον κόπο μεταφοράς των αποσκευών στα αεροπορικά σας ταξίδια!

Ξενοδοχεία

Συγκρίνετε τις τιμές μας

Back To Top